Centrum Kształcenia Podyplomowego

Skutki wyroku
Trybunału
Konstytucyjnego

24 marca 2017 r.

z 24.11.2016 r. w sprawie zwrotu kosztów noclegów kierowcom w zagranicznej podróży służbowej

Głównym celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego należności przysługujących kierowcom odbywających międzynarodowe podróże służbowe, w szczególności po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r., w sprawie K 11/15, w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne regulacje prawne zobowiązujące prywatne firmy transportowe do zwrotu kosztów noclegów kierowcom wg stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W toku obrad uznani polscy eksperci prawa pracy i prawa UE odniosą się do problematyki należności dla kierowców w podróżach służbowych, oskładkowania i opodatkowania tych należności, delegowania pracowników, płac minimalnych w UE, regulacji przedmiotowych należności w układach zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania, a także procesów sądowych zainicjowanych pozwami kierowców o zwrot kosztów noclegów oraz pozwami firm transportowych o zwrot zasądzonych świadczeń na rzecz kierowców.

W czasie konferencji po raz pierwszy w Polsce ekspert narodowy prof. Monika Tomaszewska zaprezentuje wyniki raportu Komisji Europejskiej z 2016 r. dotyczące ustalania płac i minimalnych stawek dla pracowników delegowanych w wybranych krajach UE.

Udział w konferencji zapowiedzieli sędziowie, adwokaci, radcowie prawni oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców działających w transporcie i logistyce.

Dyskusje

możliwość wzięcia udziału w dyskusji czołowych polskich prawników specjalizujących się w zagadnieniach czasu pracy i wynagrodzeń kierowców w transporcie drogowym oraz delegowania pracowników w UE

Komisja Europejska

zapoznanie się z poglądami Komisji Europejskiej na temat planowanych regulacji prawnych w międzynarodowym transporcie drogowym

Orzecznictwo sądów

poznanie praktyki i orzecznictwa sądów w sprawach należności kierowców z tytułu międzynarodowych podróży służbowych

Wymiana doświadczeń

okazja do nawiązania nowych relacji,

harmonogram

09:30 10:00

Rejestracja uczestników

Sesja I.

Moderator: dr Artur Rycak

10:00 10:15

Wprowadzenie do tematyki konferencji

Wyrok TK z 24.11.2016 r. w sprawie K 11/15 dotyczący zwrotu kierowcom zatrudnionym w transporcie międzynarodowym kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej

wykładowca: adwokat dr Artur Rycak

wiecej

Of Counsel w kancelarii prawnej "Raczkowski Paruch". W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000?2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych "Pro Laboris".

10:15 10:30

Wyrok TK w sprawie K 11/15 jako wyrok zakresowy

wykładowca: sędzia Jerzy Stępień

wiecej

Prorektor Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 był również jego prezesem. Od 2015 roku członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W 1980 r. uczestniczył w powstawaniu "Solidarności" w regionie świętokrzyskim. Pełnił funkcję sekretarza I Zjazdu NSZZ "Solidarność" w gdańskiej Oliwie. W stanie wojennym w 1981 r. był internowany, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych. Piastował stanowisko senatora I i II kadencji (lata 1989-1993). Był współtwórcą reform administracji publicznej w latach 1990-1999. W latach 1990-1994 był generalnym komisarzem wyborczym, a w latach 1991-1994 przewodniczącym rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz Brązowym Medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis". Autor wielu publikacji z zakresu prawa publicznego i historii najnowszej. Współautorem "Posłania do robotników Europy Wschodniej". Stały felietonista "Dziennika Gazety Prawnej". Od 1977 członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

10:30 10:50

Zmiany w regulacjach prawnych podróży służbowych kierowców w ostatnich latach

Pytania i dyskusja

wykładowca: radca prawny dr Magdalena Rycak

wiecej

Właściciel kancelarii prawnej ?Rycak. Kancelaria Prawa Pracy i HR?. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni trener prowadzący szkolenia dla sędziów, radców prawnych, pracowników działów kadr i HR. Jeden z najlepszych na rynku specjalistów z problematyki czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców. Autorka publikacji z czasu pracy kierowców, w tym m.in. ?Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015?; ?Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009. Współautorka podręcznika akademickiego ?Prawo pracy? Warszawa 2016, wydawnictwa C.H. Beck.

11:00 11:20

Procesy sądowe dotyczące należności za noclegi dla kierowców w transporcie międzynarodowym po wyroku TK z 24.11.2016 r

Pytania i dyskusja

wykładowca: adwokat dr Marek Wandzel

wiecej

Specjalista w dziedzinie prawa pracy. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W latach 1998-2004 pracował jako asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. Od 2002 r. jest doktorem nauk prawnych. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi firm w dziedzinie prawa pracy, które zdobył w trakcie pracy w czołowych kancelariach prawnych oraz samodzielnej praktyce adwokackiej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Zdobył międzynarodowe doświadczenie w trakcie pracy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Obecnie wykłada na Podyplomowych Studiach Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor komentarza do kodeksu pracy pod redakcją prof. Barbary Wagner. Autor m.in. następujących publikacji: Wspólnotowy dylemat równości kobiet i mężczyzn w pracy, Państwo i Prawo, nr 12, 2002, Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, TAiWPN Universitas, Kraków, 2003; Nowy kształt kontratypów dyskryminacji po nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 05/2009, Polish law granting trade unions right to appoint works councils unconstitutional, European Employment Law Cases (EELC), issue 2/2009; Personal data protection in employment, EELC, issue 2/2010.

11:40 12:00

Delegowanie kierowców a podróże służbowe w transporcie międzynarodowym

wykładowca: dr Ewa Podgórska-Rakiel

wiecej

Doktor nauk prawnych. Od 2003 r. pracuje w Zespole Prawnym Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność?. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy i przepisów unijnych. Autorka licznych artykułów z zakresu prawa pracy. W praktyce zawodowej reprezentuje interesy pracowników w komisjach i podkomisjach sejmowych oraz senackich. Uczestniczy w posiedzeniach zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy oraz ds. międzynarodowych. Obecnie zaangażowana w prace nad nowym kształtem dyrektywy o delegowaniu pracowników. W tym zakresie udziela się jako członek grupy roboczej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli (Posting Task Force).  

12:10

przerwa kawowa

Sesja II.

Moderator: dr Magdalena Rycak

12:30 13:10

Główne zagrożenia i wyzwana dla branży transportu drogowego na jednolitym rynku UE (program SENSE K2 Innovation Transnational Transport Sector in European Union)

Prezentacja wyników raportu Komisji Europejskiej na temat ustalania płac i minimalnych stawek wynagrodzeń pracowników delegowanych w wybranych krajach UE. Pytania i dyskusja

wykładowca: Prof. dr hab. Monika Tomaszewska

wiecej

profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka blisko 60 publikacji z zakresu międzynarodowego, europejskiego i morskiego prawa pracy. Współautorka komentarzy do Kodeksu pracy prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy, które są adresowane przede wszystkim do praktyków i specjalistów z zakresu prawa pracy. Ekspert w licznych programach europejskich związanych z migracją osób, swobodą świadczenia usług, delowaniem pracowników oraz podwykonastwem m.in. Study on the protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union w ramach Community Action Programme in the Sphere of Employment and Social Solidarity ? Progress 2007-2013.   (Project No. VC/2011/0015) a także Study on wage-setting mechanisms and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Dir. 96/71/EC (Project No VC/2015/0334). 0statnio realizowany 3-letni project naukowo-badawczy Erasmus Plus Inventions 2016-2019: SENSE in transnational transport in the EU, w którym to projecie prof. UG Monika Tomaszewska jest jedynym ekspertem z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jest też członkiem międzynarodowej grupy badawczej biorącej udział w 3-letnim programie naukowo nadawczym poświęconym sytuacji marynarzy i rybaków koordynowanych przez Instytut Morski w Vigo a także Universidade da Coru?a: Alianza público-privada en la cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas pesqueras espa?olas en los países en desarrollo", DER 2013-45995R, and "Nuevos escenarios jurídicos marítimo-pesqueros y la protección de las gentes del mar", DER 2015-70965-REDT. 

13:20 13:30

Składki na ZUS od należności kierowców w transporcie międzynarodowym

Pytania i dyskusja

wykładowca: sędzia Grażyna Szyburska-Walczak

13:40 14:00

Plany legislacyjne Rządu dot. należności kierowców w transporcie międzynarodowym i krajowym po wyroku TK z 24.11.2016 r.

Pytania i dyskusja

wykładowca: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

14:00 14:20

Regulacja ryczałtów za noclegi i diety w transporcie międzynarodowym w układach zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania

Pytania i dyskusja

wykładowca: adwokat dr Artur Rycak

15:00

Lunch

Koszt udziału w konferencji:

590 zł netto + VAT za osobę,
490 zł netto + VAT za drugą osobę z tej samej firmy/instytucji,

Trzecia osoba z tej samej firmy/instytucji gratis. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

 

 

 

rejestracja