Akademia Prawa dla Przedsiębiorców

Prawo handlowe – prawo spółek

Ważne informacje:

Koniec rekrutacji
30.09.2014 r.

Wymiar godzinowy
180 h

Ilość semestrów
2

Początek zajęć
październik 2014 r.

Czesne
6400 zł

Płatność ratalna
dostępna

Partnerzy studiów:

Atuty

 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności: pozwalających na optymalny wybór formy spółki dla prowadzonej działalności gospodarczej - przede wszystkim ze względu na rozmiar i charakter tej działalności, także ze względu na aprobowany poziom bezpieczeństwa / ryzyka finansowego ;pozwalających na ocenę stopnia i charakteru ryzyka w zakresie dokonywanych czynności handlowych ze względu na formy organizacyjne (zwłaszcza: formy różnych typów spółek) w jakich działają inni kooperujący przedsiębiorcy
 • klarowny, dobrze skonstruowany program studiów
 • szerokie spektrum zagadnień związanych bezpośrednio z praktyką obrotu handlowego
 • grono doświadczonych, wytrawnych wykładowców – teoretyków i praktyków
 • zajęcia w szerokim zakresie prowadzone w oparciu o metodę case-study
 • bardzo profesjonalna oferta - atrakcyjna merytorycznie i finansowo, dająca każdemu realną szansę na uczestniczenie w obrocie gospodarczym w sposób bardziej racjonalny, bezpieczny i efektywny

Przesłanki i cele studiów

Spółka jest jedną z najważniejszych form organizacyjnych przedsiębiorcy. Stąd też trudno przecenić znajomość poszczególnych typów spółek – oraz podstawowych instytucji prawnych związanych z ich funkcjonowaniem. Studia podyplomowe Prawo handlowe – prawo spółek stwarzają możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy o poszczególnych rodzajach spółek, zasadach ich udziału w obrocie handlowym – oraz trybach przekształcania poszczególnych spółek. Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności pozwalających na optymalny wybór formy spółki dla prowadzonej działalności gospodarczej - przede wszystkim ze względu na rozmiar i charakter tej działalności, także ze względu na aprobowany poziom bezpieczeństwa/ryzyka finansowego tejże działalności. Studia stwarzają także możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na ocenę stopnia i charakteru ryzyka w zakresie dokonywanych czynności handlowych - ze względu na formy organizacyjne (zwłaszcza: formy różnych typów spółek) w jakich działają inni kooperujący przedsiębiorcy. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA(Umiejętności/korzyści jakie zdobędzie student/absolwent):

Wiedza

Uczestnik studiów podyplomowych będzie posiadać znajomość i zdolność rozumienia ważnych dla przedsiębiorców:

 • zasad, źródeł oraz reguł systematyki prawa handlowego,

 • terminologii prawniczej właściwej dla prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek,

 • metod i narzędzi opisu, w tym technik pozyskiwania danych z baz i programów prawniczych,

 • przepisów - oraz opartych na nich konstrukcji - z zakresu prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek,

 • zagadnień problemowych z zakresu prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek – oraz możliwych opcji ich rozwiązywania,

 • praktyki stosowania prawa - w szczególności: orzecznictwa sądowego - w odniesieniu do ważnych dla przedsiębiorców zagadnień z zakresu prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek.

Umiejętności

Uczestnik studiów podyplomowych będzie się legitymować zdolnością do:

 • prawidłowego interpretowania i wyjaśniania znaczenia poszczególnych norm prawnych w zakresie prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek - oraz wzajemnych relacji między tymi normami,

 • wykorzystywania znajomości zasad, przepisów - i opartych na nich konstrukcji prawnych - do proponowania rozwiązań konkretnych problemów prawnych, i przeprowadzania procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie,

 • krytycznej analizy instytucji prawa handlowego (zwłaszcza prawa spółek) - ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy – prowadzącej do formułowania własnych opinii, opartych na krytycznym doborze danych, z wykorzystaniem metod analiz stosowanych w prawie handlowym,

 • rozwiązywania zagadnień problemowych z zakresu prawa handlowego - prawa spółek, z uwzględnieniem praktyki stosowania prawa - zwłaszcza: linii orzeczniczej sądów,

 • przewidywania następstw planowanych działań ze względu na uwarunkowania wynikające z prawa handlowego, zwłaszcza z prawa spółek,

 • wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do prezentowania własnych poglądów, wątpliwości i sugestii - oraz popierania ich rozbudowaną argumentacją jurydyczną, respektującą zasady etyki, zwłaszcza deontologii zawodowej,

 • wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do opisu i analiz przyczyn oraz przebiegu procesu zmian prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek,

 • prognozowania ważnych dla przedsiębiorców zmian w obszarze prawa handlowego, zwłaszcza prawa spółek - z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny prawa.

Kompetencje społeczne

Uczestnik studiów podyplomowych:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

 • potrafi odpowiednio precyzować priorytety służące realizacji celu lub zadania określonego przez siebie bądź przez innych,

 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • jest przekonany o konieczności i doniosłości działania w sposób profesjonalny oraz o konieczności przestrzegania zasad etyki,

 • dostrzega oraz formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą własną i pracą innych osób, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań,

 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do prowadzonej działalności gospodarczej, za podejmowane decyzje i prowadzone działania - oraz za ich następstwa,

 • odznacza się odpowiedzialnością za profesjonalny i etyczny charakter relacji z innymi osobami, w szczególności – z innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami,

 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Adresaci studiów

Propozycja studiów kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, w szczególności absolwentów - zwłaszcza takich kierunków jak: ekonomia, zarządzanie, finanse, rachunkowość, administracja, itp.  

Program ramowy

1. Wprowadzenie do prawa spółek. Kodeks spółek handlowych (6 godzin)

2. Spółka cywilna wobec spółek handlowych (6 godzin)

3. Prawo firmowe (6 godzin)

4. Krajowy Rejestr Sądowy (6 godzin)

5. Spółki osobowe (24 godziny)

6. Spółki kapitałowe (36 godzin)

7. Corporate governance (3 godziny)

8. Łączenie, podział i przekształcanie spółek (24 godziny)

9. Spółki publiczne (12 godzin) 

10. Spółka akcyjna w publicznym obrocie (12 godzin) 

11. Spółka europejska. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (6 godzin)

12. Prawno-podatkowe aspekty działalności spółek handlowych (15 godzin) 

13. Podstawy prawa papierów wartościowych (24 godziny)

Wymiar godzinowy studiów - 180 h

Tryb zaliczenia studiów

Egzamin końcowy - test

Organizacja zajęć

 •  studia trwają dwa semestry
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 roku, odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i organizacji zjazdów.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opłata za studia

 • Czesne wynosi 6400 zł za cały program
 • Istnieje możliwość płatności ratalnej
 • Czesne płatne w dwóch ratach wynosi: 2*3300 zł = 6600 zł
 • Czesne płatne w czterech ratach wynosi: 4*1700 zł = 6800 zł
 • Przysługuje 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2013 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2012 r.
 • III rata - do 1 lutego 2013 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2013 r.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

(nowy nr konta obowiązuje od 27.09.2013 r,)

Uczelnia Łazarskiego

Alior Bank  SA O/Warszawa

59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

 

tytułem: "ckp_Prawo handlowe_prawo spolek 2013/2014”

 

Nadija Jaworska

Po co iść na studia z zakresu e-marketingu, jeżeli tę wiedzę szybciej przyswaja się...

Marcin Żak

Wiadomości na temat rynku nieruchomości, aspektów prawnych i otoczenia biznesowego oraz...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja