Akademia Nowoczesnej Edukacji

Prawo oświatowe

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na wybrane przez Państwa studia podyplomowe została zakończona.

 

 

 

 

Opis kierunku:

Atuty

  • wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie oraz do zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • nowatorska wiedza z zakresu prawa oświatowego;
  • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa administracyjnego;
  • nabycie kompetencji do podejmowania decyzji;
  • kształtowanie kompetencji do świadomej potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy;
  • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w prawie oświatowym;
  • sekwencyjny charakter zajęć polegający na rozwiązywaniu  problemów wynikających z praktycznego wykorzystywania prawa oświatowego.

Przesłanki i cele studiów

Studia prezentują nowe spojrzenia na istotne zmiany w prawie oświatowym. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie, bowiem odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji. Program studiów umożliwia lepsze zrozumienie działania prawa, również podczas realizacji zadań oświatowych, poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych.

Studia adresowane są do pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, kadry kierowniczej: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wicedyrektorów zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym, nauczycieli – tych osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa oświatowego, nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania szkołą lub placówką oświatową i zdobyć praktyczne umiejętności dzięki różnym przykładom wdrażania rozwiązań prawnych w oświacie. We współczesnym świecie dbałość o własną karierę zawodową powoduje konieczność znajomości prawa. Należałoby poznać związki między prawem a społecznie uznawanymi lub nieakceptowanymi wartościami i prawidłowościami życia społecznego.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem bez ograniczeń ukończonego kierunku (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego. Program studiów opracowano z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej). Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, działaczy związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową.

 

Program

Program:

 1. System oświaty w Polsce i wybranych krajach UE - 8h

 2. Organizacja systemu oświaty (wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek  nauki; kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe; działalność szkół artystycznych i kolegiów)  - 8h

 3. Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół i placówek oświatowych - 8h

 4. Kształtowanie treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników samorządowych  - 24h

 5. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników samorządowych. Ubezpieczenia społeczne - 16h

 6. Czas pracy i urlopy pracownicze - 16h

 7. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli - 12h

 8. Dokumentacja pracownicza - 12h

 9. Dokumentacja procesu kształcenia, wychowania i opieki - 16h

10. Ochrona praw dziecka - 14h

11. Finanse jednostek samorządu terytorialnego - 24h

12. Działalność socjalna pracodawcy - 8h

13. Organizacja i prowadzenie sekretariatu w szkole/placówce oświatowej - 10h

14.  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa karnego - 8h

15. Kodeks postępowania administracyjnego - 8h

16. Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki - 16h

17. Konkurs na stanowisko dyrektora; powierzanie stanowisk kierowniczych - 8h

18. Prawo zamówień publicznych - 8h

19. Prawo prasowe - 8h

19. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy - 8h

20. Informatyzacja w oświacie - 8h

 

Grzegorz Wójcik

Obserwowalny na szeroką skalę wzrost roli sprzedaży internetowej w Polsce rodzi potrzebę...

Agata Tkaczyk

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja