Akademia Nowoczesnej Edukacji

Prawo oświatowe

Ważne informacje:

Koniec rekrutacji
30.09.2015 r.

Wymiar godzinowy
240

Ilość semestrów
2

Początek zajęć
październik 2015 r.

Czesne
3700 zł

Płatność ratalna
dostępna

Partnerzy studiów:

Atuty

 • wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie oraz do zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • nowatorska wiedza z zakresu prawa oświatowego;
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analizowania i interpretowania prawa oświatowego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa administracyjnego;
 • nabycie kompetencji do podejmowania decyzji;
 • kształtowanie kompetencji do świadomej potrzeby podejmowania samokształcenia i aktualizowania wiedzy oraz adaptacji do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy;
 • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w prawie oświatowym;
 • sekwencyjny charakter zajęć polegający na rozwiązywaniu  problemów wynikających z praktycznego wykorzystywania prawa oświatowego.

Przesłanki i cele studiów

Studia prezentują nowe spojrzenia na istotne zmiany w prawie oświatowym. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie, bowiem odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji. Program studiów umożliwia lepsze zrozumienie działania prawa, również podczas realizacji zadań oświatowych, poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych.

Studia adresowane są do pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, kadry kierowniczej: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wicedyrektorów zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym, nauczycieli – tych osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa oświatowego, nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania szkołą lub placówką oświatową i zdobyć praktyczne umiejętności dzięki różnym przykładom wdrażania rozwiązań prawnych w oświacie. We współczesnym świecie dbałość o własną karierę zawodową powoduje konieczność znajomości prawa. Należałoby poznać związki między prawem a społecznie uznawanymi lub nieakceptowanymi wartościami i prawidłowościami życia społecznego.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem bez ograniczeń ukończonego kierunku (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego. Program studiów opracowano z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej jak i niepublicznej). Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, działaczy związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową.

 

Program

Program:

 1. System oświaty w Polsce i wybranych krajach UE - 8h

 2. Organizacja systemu oświaty (wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek  nauki; kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe; działalność szkół artystycznych i kolegiów)  - 8h

 3. Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół i placówek oświatowych - 8h

 4. Kształtowanie treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników samorządowych  - 24h

 5. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników samorządowych. Ubezpieczenia społeczne - 16h

 6. Czas pracy i urlopy pracownicze - 16h

 7. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli - 12h

 8. Dokumentacja pracownicza - 12h

 9. Dokumentacja procesu kształcenia, wychowania i opieki - 16h

10. Ochrona praw dziecka - 14h

11. Finanse jednostek samorządu terytorialnego - 24h

12. Działalność socjalna pracodawcy - 8h

13. Organizacja i prowadzenie sekretariatu w szkole/placówce oświatowej - 10h

14.  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa karnego - 8h

15. Kodeks postępowania administracyjnego - 8h

16. Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki - 16h

17. Konkurs na stanowisko dyrektora; powierzanie stanowisk kierowniczych - 8h

18. Prawo zamówień publicznych - 8h

19. Prawo prasowe - 8h

19. Nadzór i kontrola nad warunkami pracy - 8h

20. Informatyzacja w oświacie - 8h

 

Wykładowcy

Wykładowcami są cieszący się uznaniem praktycy, przedstawiciele nauki prawa oświatowego, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, sędziowie, pracownicy biura rzecznika praw dziecka, wieloletni wykładowcy. 

 

dr Andrzej Gorczyński

Kierownik kierunku Prawo oświatowe. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność finanse), dyrektor jednego z biur finansów w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studia Administracji, Wydział Zarządzania – studia doktoranckie). Pełnił m.in. funkcje: mazowieckiego wicekuratora oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół i przedszkoli, a także dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest również zatrudniony w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją, publiczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 7 lat pracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie pełniąc funkcje kierownika Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, prowadzi zajęcia m.in. z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże m.in. w Niemieckim Banku Federalnym, Comerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku zorganizowane przez Narodowy Bank Polski.

dr inż. Grażyna Ożarek

Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz SGGW w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Była nauczycielem informatyki, pełniła funkcję Koordynatora Edukacji Informatycznej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie zajmowała wysokie stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych i rządowych. Między innymi pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, zastępcy Komendanta Głównego OHP, była dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego MKiDN. Uczestniczyła w obradach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności z ramienia MKiDN. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezesa PKN ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego. Posiada certyfikat Internal Auditor of Information Security. Obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA. Jest dyrektorem Wydziału Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i organizacji administracją publiczną oraz wykłady monograficzne „Zarządzanie oświatą”, a także seminarium dyplomowe. Od czterech lat współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Jest autorką ponad 30 opracowań naukowych i popularnonaukowych publikowanych w kraju i za granicą.

mgr Robert Ludwiniak

Absolwent seminarium doktoranckiego (polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą) Instytutu Badań Edukacyjnych, ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia na Wydziale Polonistyki, a także studia podyplomowe z filozofii, studia w zakresie administracji samorządowej i rządowej oraz studia prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel, pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora zespołu szkół sportowych, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zajmował stanowisko radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest wykładowcą w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi zajęcia w Uczelni Łazarskiego od pierwszej edycji studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry zajęcia rozpoczynają się w październiku 2015 r.,
 • odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
 • Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń i pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz przygotowania i obrona pracy dyplomowej.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa oświatowego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.


Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Opłata za studia

 • Czesne wynosi 3700 zł za cały program
 • Istnieje możliwość płatności ratalnej
 • Czesne płatne w dwóch ratach wynosi: 2*1950 zł = 3900 zł
 • Czesne płatne w czterech ratach wynosi: 4*1025 zł = 4100 zł
 • Przysługuje 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisach do 30 czerwca 2015r.

*cena obowiązuje do 30.11.2015 r.

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2016 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2015 r.
 • III rata - do 1 lutego 2016 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2016 r.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

(nowy nr konta obowiązuje od 27.09.2013 r.)

Uczelnia Łazarskiego

Alior Bank  SA O/Warszawa

59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

tytułem „ckp_Prawo oświatowe_2015/2016”

Agnieszka Karłowicz

Studia były fantastycznym doświadczeniem a nabyta wiedza pozwoliła mi wykorzystać wiele...

Klaudia Gawlik

Studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zwiększyły nie tylko mój...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja