Akademia Nowoczesnej Edukacji

Organizacja i zarządzanie oświatą

Ważne informacje:

Koniec rekrutacji
30.09.2014 r.

Wymiar godzinowy
210 h

Ilość semestrów
2

Początek zajęć
październik 2014 r.

Czesne
3500 zł

Płatność ratalna
dostępna

Partnerzy studiów:

10% ZNIŻKI PRZY ZAPISIE DO 30.06.2014 R.

Atuty

Realizacja programu studiów umożliwia zdobycie umiejętności:

 • kierowania zespołem ludzkim
 • wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli
 • stosowania współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu
 • organizowania pracy biurowej i administracyjnej
 • stosowania prawa - prawa finansowego i oświatowego
 • prowadzenia procesu wspierania jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym szkoły i komunikacji społecznej

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Praktycznym przełożeniem wykorzystania przedmiotowej wiedzy będą liczne przykłady efektów wdrażania proponowanych rozwiązań, które będą przeanalizowane w kontekście ich zastosowania w celu podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów, dostosowując je do wymagań, oczekiwań wynikających z nowo kształtującego się środowiska pracy danej organizacji i jej otoczenia. W szczególności studia mają na celu:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

 

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych działających w warunkach integracji Polski z krajami Unii Europejskiej.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu
(Imię i nazwisko wykładowcy)

Liczba godzin
w I sem.

Liczba godzin
w II sem.

Liczba godzin
 

Forma zaliczenia

w I sem.

w II sem.

1

Prawo oświatowe
(mgr Robert Ludwiniak)

16

16

32

 egz./ocena

 egz./ocena

2.

Wybrane elementy prawa pracy
(mgr Robert Ludwiniak)

12

12

24

 zal./ocena

 egz./ocena

3.

Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
(mgr Robert Ludwiniak)

12

-

12

 egz./ocena

 

4.

Zarządzanie finansami publicznymi
(dr Andrzej Gorczyński)

20

14

34

 egz./ocena

 egz./ocena

5.

Metody badań pedagogicznych
(dr Roman Gawrych)

10

10

20

 zal./ocena

 zal./ocena

6.

Profilaktyka, wychowania i opieka w placówce oświatowej
(mgr Beata Sobańska – Zając)

10

10

20

 zal./ocena

 zal./ocena

7.

Nauka o organizacji i zarządzaniu w oświacie
(dr Roman Gawrych)

-

16

16

 egz./ocena

 

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
(mgr Dawid J. Kulas)

12

 

12

 

 zal./ocena

9.

Fundusze Unii Europejskiej w polskim systemie edukacji
(dr Grażyna Ożarek)

10

10

20

 

 zal./ocena

10.

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
(mgr Robert Ludwiniak)

-

12

12

 

 zal./ocena

11.

Seminarium panelowe -kierownicze (praktyki kierownicze)
(dr Andrzej Gorczyński)

4

4

8

 zal./ocena

 zal./ocena

 

RAZEM

106

104

210

 

 

Kadra wykładowców

Wśród grona naszych wykładowców znajdują się wybitni eksperci:

dr Roman Gawrych

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu w oświacie oraz problematyce edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej, absolwent podyplomowego studium zarządzania i marketingu w oświacie, studia magisterskie ukończył w zakresie pedagogiki specjalnej. Dotychczas jako nauczyciel pracował na wszystkich etapach edukacji (począwszy od szkoły podstawowej) oraz, m.in. w charakterze konsultanta w placówkach doskonalenia nauczycieli. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, m.in. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Prowadzi też zajęcia specjalistyczne (np. z zakresu marketingu w oświacie czy metodologii badań pedagogicznych) na Uniwersytecie Łódzkim i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest założycielem Fundacji Oświatowej im. Profesora Władysława Kobylińskiego oraz organizatorem wielu konferencji pedagogicznych dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej w oświacie. Od 2001 r. jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – wpisanym na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej. 

dr Andrzej Gorczyński

Kierownik kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność finanse), dyrektor jednego z biur finansów w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studia Administracji, Wydział Zarządzania – studia doktoranckie). Pełnił, m.in. funkcje: mazowieckiego wicekuratora oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół i przedszkoli, a także dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest również zatrudniony w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją, publiczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 7 lat pracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie pełniąc funkcje kierownika Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, prowadzi zajęcia, m.in. z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże, m.in. w Niemieckim Banku Federalnym, Comerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku zorganizowane przez Narodowy Bank Polski.

 

dr nż. Grażyna Ożarek

jest absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz SGGW w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Była nauczycielem informatyki, pełniła funkcję Koordynatora Edukacji Informatycznej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie zajmowała wysokie stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych i rządowych. Między innymi pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, zastępcy Komendanta Głównego OHP, była dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego MKiDN. Uczestniczyła w obradach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności z ramienia MKiDN. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezesa PKN ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego. Posiada certyfikat Internal Auditor of Information Security. Obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA. Jest dyrektorem Wydziału Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i organizacji administracją publiczną oraz wykłady monograficzne „Zarządzanie oświatą”, a także seminarium dyplomowe. Od czterech lat współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Jest autorką ponad 30 opracowań naukowych i popularnonaukowych publikowanych w kraju i za granicą.

 

mgr Robert Ludwiniak

Absolwent seminarium doktoranckiego (polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą) Instytutu Badań Edukacyjnych, ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia na Wydziale Polonistyki, a także studia podyplomowe z filozofii, studia w zakresie administracji samorządowej i rządowej oraz studia prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel, pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora zespołu szkół sportowych, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zajmował stanowisko radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest wykładowcą w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi zajęcia w Uczelni Łazarskiego od pierwszej edycji studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą.

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2014 r.
 • Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobotnio - niedzielnych) organizowanych dwa razy w miesiącu. 
 • Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

Opłata za studia

 • Czesne wynosi 3500 zł za cały program
 • Istnieje możliwość płatności ratalnej
 • Czesne płatne w dwóch ratach wynosi: 2*1850 zł = 3700 zł
 • Czesne płatne w czterech ratach wynosi: 4*975 zł = 3900 zł
 • Przysługuje 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego ***
 • 10 % zniżki przy zapisie do 30.06.2014 r. ***

*** zniżki nie łączą się

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2015 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2014 r.
 • III rata - do 1 lutego 2015 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2015 r.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

(nowy nr konta obowiązuje od 27.09.2013 r,)

 

Uczelnia Łazarskiego

Alior Bank  SA O/Warszawa

59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

tytułem: „ckp_ organizacja i zarządzanie oświatą 2014/2015”

Piotr Polak

Tylko umiejąc budować odpowiednie sojusze z dostawcami i klientami można...

Jerzy Książek

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja