18.06.2012

dr Andrzej Gorczyński

kierownik studiów „Organizacja i zarządzanie oświatą”


Współczesny dyrektor placówki oświatowej, jako kierownik jednostki organizacyjnej, musi legitymować się odpowiednim poziomem wiedzy, aby mógł realizować zadania na powierzonym stanowisku pracy. Taką gwarancję zapewnia Uczelnia Łazarskiego stwarzając szansę potencjalnemu kandydatowi na udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektorskie dzięki przygotowaniu studenta do dalszego awansu. Jako kierownik studiów zachęcam do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym, gwarantując jednocześnie wymaganą jakość i spełnienie standardów dotyczących jakości kształcenia.


Mówią o nas

Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Miasta Ełku

Wszystkie miejsca można wypromować, trzeba tylko znaleźć ich mocne strony. O marketingu miejsc należy myśleć błyskotliwie i z rozmachem. Miejsce musi cechować się wyjątkowością i atrakcyjnością, by siła przyciągania była skuteczna. Marka miasta to szereg działań na wielu poziomach, począwszy od stworzenia jej koncepcji, wizji, misji, logo, poprzez opracowanie spójnego systemu wizualnego oraz systemu komunikacji i na wdrażaniu marki kończąc. W miastach i regionach samorządowcy przestają traktować budowanie marek jako hobby, bo dostrzegają korzyści finansowe dla swoich mieszkańców i lokalnego biznesu. Dlatego też jako prezydent miasta, mający poczucie, iż marketing miejsc ma wpływ na wzmacnianie więzi lokalnej społeczności, rozwój gospodarczy i turystyczny – zachęcam do udziału w zajęciach poświęconych tej pasjonującej tematyce.

Grażyna Samulska

absolwentka IV edycji programu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego to czas znakomicie wykorzystany. Kierunek gwarantuje możliwość zdobycia solidnej podstawy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi. Nie sposób nie docenić wiedzy wykładowców – zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjaliści z tej dziedziny! Otwartość prowadzących na potrzeby uczestników powoduje, że studia są jednocześnie okazją do cennych dyskusji oraz  wymiany doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków. Dziękuję za ostatni rok, szkoda że tak szybko minął.


Grzegorz Gutkowski

kierownik studiów Zarządzanie Infrastrukturą Sportową

Dynamiczny rozwój obiektów sportowych, powstające w całym kraju nowoczesne pływalnie, hale widowiskowo – sportowe, stadiony piłkarskie, lodowiska, przystanie żeglarskie i wiele innych rodzą potrzebę kształcenia specjalistów, którzy odpowiadać będą na potrzeby tej prężnie rozwijającej się branży. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Infrastrukturą Sportową oferują swoim słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy niezbędnej dla poznania wszelkich metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, stworzony przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, zagwarantuje sukces wszystkim tym, którzy, chcą osiągnąć sukces w branży sportowej i zechcą wykorzystywać najnowsze osiągnięcia i praktyki w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową.

Aneta Marcinkowska-Muszyńska

prezes Fundacji PSW Promocji Sztuki Współczesnej, kierownik studiów „Zarządzanie projektami kulturalnymi”

Współczesne społeczeństwo przykłada dużą wagę do innowacyjnych, odkrywczych postaw i działań wspartych o zaplecze intelektualne. Intelekt połączony z wyobraźnią to całość warunkująca postęp. Stąd każde świadome, rozwinięte społeczeństwo ogniskuje wiele aspektów nauczania i wychowywania na zagadnienia związane z kulturą wysoką. Proponowane studia mają zapewnić instytucjom kultury profesjonalnie przygotowaną kadrę, świadomą  nowoczesnych i sprawdzonych metod rozwiązywania problemów z obszaru kultury, określania precyzyjnie innowacyjnych zadań i celów, aktywnie odpowiadającą na potrzeby odbiorców sztuki, czyniąc ją komunikatywna i dostępną. 

Jan Pietraszek

kierownik studiów "Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej"

Studia podyplomowe "Partnerstwo Publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej" to propozycja kompleksowego przygotowania samorządowców do realizacji inwestycji metodą PPP. Jednym z celów studiów jest „przełamanie barier” w zakresie realizacji inwestycji publiczno-prywatnych dzięki profesjonalnej i kompleksowej edukacji.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

Jakub Kadłubowski

absolwent kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

„Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych” wywróciły moje życie do góry nogami. Aktualnie zająłem się produkcją drobnego kontentu reklamowego i wiem jak to robić jako producent. Jestem też głównym producentem fabularnego filmu historycznego, a wiedza, którą otrzymałem na tym kierunku pozwala mi swobodnie poruszać się w branży filmowej. Poznałem w trakcie studiów nie tylko meandry tego zawodu, ale także - a może przede wszystkim - znakomitych profesjonalistów, czynnych zawodowo, znakomicie przekazujących swoje umiejętności i wiedzę. Kontakty zawarte z nimi w czasie studiów mogę wykorzystywać teraz, realizując swoje marzenia.absolwent kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

dr Marian Kachniarz

Lider merytoryczny specjalistycznego modułu szkoleniowego MBA w ochronie zdrowia "Praktyka zarządzania ochroną zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego"

„Menedżer ochrony zdrowia nie skupia się tylko na zarządzaniu zakładem lub samych jego finansach – wtedy jest tylko jego zarządcą lub księgowym. Dobry menadżer musi mieć doskonałą orientację w zewnętrznym kontekście instytucjonalnym i uwarunkowaniach systemowych. Obrazowo rzecz ujmując musi posiąść wiedzę, która mu pozwoli spojrzeć na system oczyma każdego z tych podmiotów. Spojrzenie to powinno uwzględniać nie tylko formalno-prawne zasady ale przede wszystkim ekonomiczne, społeczne i polityczne uwarunkowania. To one bowiem często ostatecznie determinują sposób postępowania danego elementu. Celem szkolenia jest zrozumienie lokalnej logiki systemu ochrony zdrowia - ukazanie skomplikowanych relacji prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych z perspektywy organów prowadzących, którymi są głównie samorządy terytorialne. Przedmiotem zatem tego modułu edukacyjnego są relacje pomiędzy samorządem a całym sektorem ochrony zdrowia z jednej strony oraz z podległym mu świadczeniodawcą z drugiej. W praktyce rzadko interakcje te są kooperatywne, stąd tendencja do „okopywania” się na swoich pozycjach. W tym module uczyć będziemy strategii współpracy a nie strategów pola walki, menadżerów przewidujących zmiany a niedostosowujących się do już dokonanych zmian. Kompetencyjnie przygotowuje więc nie tylko osoby odpowiedzialne za restrukturyzację podmiotu świadczącego usługi ale także liderów kreujących politykę zdrowotną w skali danej jednostki terytorialnej (gminy, powiatu, województwa). Pod tym względem szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie terytorialnych systemów ochrony zdrowia zarówno z poziomu menedżerów zakładów, kierownictwa jednostek samorządu terytorialnego jak i jednostek administracji publicznej. Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych wymaga połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką funkcjonowania elementów systemu na poziomie regionalnym i lokalnym. Dlatego też zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów, którzy w większości mają także za sobą doświadczenia praktyczne związane ze strukturami samorządowymi. Zajęcia będą miały charakter interaktywny – formuła wykładów służyć będzie wprowadzeniu do konwersatorium oraz konsultacji, na których uczestnicy będą omawiać konkretne zadania i studia przypadków.”

Agnieszka Giez-Małaczek

kierownik jednego z działów sprzedaży w Firmie Eniro, wydawcy Panoramy Firmstudentka studiów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Pracuję w Firmie 10 lat, mam szeroki wachlarz obowiązków, chciałam do swojej pracy wprowadzić nowe pomysły i rozwiązania. W październiku 2011 rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. To był strzał w dziesiątkę. Dzięki zdobytej wiedzy staję się coraz bardziej świadomym menedżerem. Każdy z przedmiotów wnosi do mojej pracy nowe spojrzenie na powierzone mi zadania, dzięki czemu o wiele łatwiej mi je rozwiązywać. Studia są dobrze zorganizowane. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną i obok tego są doskonałymi praktykami, co pozwala urealnić przekazywaną teorię.

dr Przemysław Szustakiewicz

kierownik „Studium zamówień publicznych” 

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy studiów otrzymają rzetelną wiedzę pozwalającą swobodnie rozwiązywać problemy związane z procedurą zamówieniową. Dobór zajęć jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby pracujące dla sektora publicznego jak i pracownicy sektora prywatnego mogli po ukończeniu studiów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Studia Zamówienia publiczne są, zatem dobrą inwestycją w wiedzę, która przyniesienie korzyści uczestnikom studiów oraz podmiotom, dla których pracują.

Piotr Polak

Prezes Zarządu Chartered Institute of Cooperationkierownik studiów „Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested – Strategia kooperacji w praktyce”

Tylko umiejąc budować odpowiednie sojusze z dostawcami i klientami można zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i wysokie zyski. Studia te stanowią unikalny program, przeznaczony zarówno dla klientów, zlecających usługi logistyczne, produkcyjne i procesy biznesowe, jak również ich wykonawców. Umiejętności tutaj zdobyte są kluczowe zarówno w procesach planowania strategicznego, jak również działalności operacyjnej każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy formy prawnej danej firmy. Są to studia dla osób, które planują swoją przyszłość i są świadome zmian, zachodzących w gospodarce światowej.

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

kierownik studiów „Autokorekcja i sztuka mówienia”

Skuteczna komunikacja jest w obecnych czasach szansą na wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego, poznawczego i zawodowego. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że nad sposobem mówienia możemy pracować przez całe życie, niezależnie od naszego wieku. Studia ,,Autokorekcja i sztuka mówienia", może właściwie podjąć każdy, kto czuje taką potrzebę, kto pracuje głosem, kto chce poprawić swoje możliwości głosowe, kto chce mówić poprawnie. Nasz zespół to praktycy z pasją i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Bartosz Paczkowski

student kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Dokonując wyboru uczelni jednym z przyjętych przeze mnie kryteriów wyboru było ukierunkowanie zajęć na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale połączonej z przykładami praktycznymi. Pomogły mi również pozytywne opinie na temat fachowości i wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowej. Uczelnia Łazarskiego spełniła stawiane jej wymagania, a wybrane przeze mnie studia podyplomowe są idealnym źródłem wiedzy, które pomaga mi rozwijać się zawodowo.

Łukasz Maciołek

absolwent studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, poprzez szereg zajęć organizowanych w formie konwersatoriów i warsztatów, ukierunkowanych na problemy, które może napotkać każda osoba stosująca w praktyce przepisy prawa pracy. Wiedza nabyta w toku studiów pochodziła od najwyższej klasy specjalistów, do których należy zaliczyć w szczególności sędziów Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, jak również doktorów nauk prawnych.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

Joanna Tomaszewska

Specjalista Działu Zagospodarowania Nieruchomości w Zespole Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu Agencji Mienia Wojskowego.Uczestniczka studiów „Wycena nieruchomości”

Studia podyplomowe są skierowane do przyszłych adeptów zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stanowią one także doskonałe uzupełnienie wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką związaną z rynkiem nieruchomości. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną, jak również są doskonałymi praktykami, co pozwala im urealnić przekazywaną studentom teorię i wykorzystać ją na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń. Zdobyta w trakcie studiów wiedza stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.  

Miłosz Anczakowski

kierownik studiów „Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza w administracji publicznej”

Rzetelna informacja o jednostce sektora finansów publicznych jest najważniejszym elementem dla kierownika jednostki, niezbędnym do właściwego zarządzania. Taką informację gwarantuje właściwe wykorzystanie instytucji kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Poznając teoretyczne i praktyczne aspekty regulacji z ustawy o finansach publicznych, międzynarodowych standardów, a także metodyki uzyskujesz wiedzę istotną dla kierownika jednostki, audytora wewnętrznego oraz kontrolera. Uniwersalny jej charakter może być wykorzystany w administracji rządowej i samorządowej.

dr Paweł Olszewski

kierownik studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”

Każdego dnia, pracownicy jednostek administracji państwowej podejmują szereg decyzji wymagających zarówno olbrzymiej wiedzy merytorycznej jak i opanowania w warunkach stresu. Jednocześnie, codziennie stają oni przed zagrożeniem pojawienia się sytuacji kryzysowej, która wymaga od nich pewności w podejmowaniu działań oraz posługiwania się znacznie bardziej rozbudowaną wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego. Dla osób chcących pogłębić wiedzę o wspomniane zagadnienia przygotowaliśmy studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych" objęte opieką merytoryczną Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Radka Sielecka

absolwentka kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

O studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych mogę się wypowiadać tylko w ciepłych słowach. Były one dla mnie nie tylko podbudową teoretyczną, ale przede wszystkim zrozumiałam, że jeśli się czegoś pragnie można to naprawdę zrealizować. Poznałam wspaniałych wykładowców, mogłam skorzystać z ich doświadczeń i ogromnej wiedzy na temat branży filmowej i tego jak można osiągnąć szczyty w zawodzie producenta. Dzięki temu pracuję teraz przy serialach, jestem koordynatorem Product Placement, przygotowuję realizację własnego filmu dokumentalnego. Czuję, że poszłam właściwą drogą.

sędzia Mariusz Kurzępa

Kierownik studiów Menedżer sądowy

Urzędnicy sądowi nie są obecnie należycie przygotowani do tego, by kierować sądami w zakresie, w jakim przewiduje to przedmiotowy projekt ustawy. Osoby z zewnątrz, tzw. „menedżerowie od wszystkiego” tym bardziej, gdyż by dobrze kierować sądem trzeba znać złożoną specyfikę jego funkcjonowania. Projekt studiów "Menedżer sądowy" powstał na skutek uwzględnienia sygnałów płynących ze środowiska wyższych urzędników sądowych, oczekującego na możliwość istotnego podniesienia swych kwalifikacji zawodowych. Planowane zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego, czynią przygotowaną ofertę studiów podyplomowych jeszcze bardziej aktualną i atrakcyjną.

Katarzyna Królak-Wyszyńska

kierownik studiów „Innovation Lab”

Czym się dziś wygrywa? Dziś liczy się pasja, innowacje, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie wyróżniać swoje produkty, usługi i firmy na rynku.

Robert Szostak

wykładowca na studiach „Psychologia w biznesie”

Uczymy negocjowania, mediowania, kierowania konfliktem, coachingu. Pomagamy słuchaczom doskonalić ich umiejętności społeczne i diagnostyczne, a wszystko to na bazie gruntownej wiedzy o naturze i osobowości człowieka. Kompetencje zawodowe zdobyte na studiach „Psychologia w biznesie” mają wszechstronne zastosowanie w złożonej rzeczywistości każdej firmy.

Maria Libura

wykładowca na studiach „Medialna emisja głosu”

Jak mówić, aby przekonać?  Jak dobrać słowa i inne środki wyrazu do okoliczności? Studia podyplomowe "Medialna emisja głosu" pozwolą wykorzystać niezwykły potencjał, jaki niesie  w sobie skuteczne posługiwanie się mową. Pokażą, jak swobodnie operować głosem (i zachować go w dobrej kondycji) oraz nauczą, jak skonstruować skuteczny komunikat i przekazać go tak, by zapadł słuchaczom w pamięć.

Małgorzata Zaława – Dąbrowska

Absolwentka programu „MBA w ochronie zdrowia” Dyrektor Naczelna SPZZLO Warszawa Żoliborz

Program MBA, w którym uczestniczyłam spełnił moje oczekiwania z uwagi na ciekawą tematykę i bardzo trafny dobór wykładowców posiadających szeroką wiedzę teoretyczną, ale co dla mnie najważniejsze również wieloletnie doświadczenie  w zarządzaniu  placówkami medycznymi. Poszerzona w trakcie zajęć wiedza utwierdziła mnie w przekonaniu, że kierunek obranej przeze mnie polityki zarządczej jest właściwy, dzięki czemu teraz zarządzam jeszcze odważniej i bardziej dynamicznie. Doceniam również otwarty charakter zajęć, gdyż dyskusje z wykładowcami oraz uczestnikami pozwoliły mi znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości. Do komfortowego odbioru programu przyczyniły się  pomoce multimedialne wykorzystywane w trakcie zajęć, nowoczesna biblioteka i dobra organizacja.

Dr Magdalena Basiak

Marketing Communication Coordinator Region East, uczestnik VII edycji MBA Zarządzanie

Wybierając studia MBA Zarządzanie w Łazarskim kierowałam się marką uczelni - liczyłam na wysoki poziom zajęć, a także ich organizacji. Nie zawiodłam się. Ciekawe zajęcia z praktykami biznesu pozwoliły na wymianę doświadczeń, zgromadzenie dobrych praktyk i pozyskanie wielu inspiracji, które od razu zaczęłam wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Ponadto przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawiała, że uczęszczanie do niej było przyjemnością.

Wojciech Kabarowski

wykładowca na Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych

Studenci biorący udział w zajęciach na „Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych” mają niepowtarzalną szansę spotkania się z ludźmi, którzy funkcjonują w przemyśle filmowym i telewizyjnym, są jego autentyczną częścią, a także mają za sobą znaczące sukcesy producenckie, reżyserskie i literackie. Wykłady prowadzone są również przez osoby, których domeną są nowoczesne technologie, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny film czy program telewizyjny. Przyjęta przez organizatorów studium formuła ścisłej współpracy z praktykami zapewnia studentom bezpośredni dostęp do ludzi tworzących współczesny obraz polskiego kina i telewizji.

Joanna Kozarzewska

HAYS Poland absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Program studiów jest zdecydowanie polecany osobom, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i efektywnie działać w konkurencyjnym środowisku pracy. Studenci uczestniczący w zajęciach mają okazję nie tylko poznać obowiązujące przepisy prawne, ale również rozwinąć umiejętności miękkie, niezbędne w pracy pośrednika.

Agata Popławska

kierownik Działu Promocji i Sprzedaży w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawiewykładowca na studiach Zarządzanie Infrastrukturą Sportową

Jaka jest dzisiaj recepta na sukces obiektu sportowego?
Dziś liczy się nowoczesne zarządzanie, marketing i dotarcie do potencjalnych klientów, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie konkurować na rynku sportowym.


Sylwia Dąbrowska

absolwentka studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe z PPiUS są doskonałe dla ludzi którzy pracują w obszarze HR lub wiążą przyszłość zawodową z tym obszarem. Wiedza przekazywana przez znanych praktyków w sposób ciekawy i profesjonalny. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na odważniejsze podejmowanie decyzji w pracy, co przyczyniło się do podniesienia mojej pozycji zawodowej. Jeżeli ktoś chce pogłębiać wiedzę, która pozwoli realizować swoje marzenia zawodowe związane z obszarem HR bardzo polecam te studia.

Andrzej Worotyński

Kierownik studiów "Coaching"

Uczelnia Łazarskiego i Kontrakt OSH to połączenie międzynarodowej wiedzy i doświadczenia biznesowego w najlepszym wydaniu. Pracując w oparciu o autorskie narzędzia i warsztaty pokazujemy czym jest coaching narzędziowy uzupełniany przez coaching rozwojowy. Gwarantem naszej rzetelności są certyfikaty osób prowadzących - ICF (International Coach Federation) i ICC (International Coaching Community). Chcemy pokazać i nauczyć słuchaczy najlepszych wzorców coachingu światowego, rozwijając obszar treningu narzędziowego i interwencji kryzysowych w biznesie.

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”,  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

Kinga Nowosielska

Absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Gorąco polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa ds. nieruchomości, prowadzone pod auspicjami firmy Home Broker i Hays. Jest to doskonały sposób na zdobycie rzetelnej wiedzy w obszarze rynku nieruchomości,  zagadnień prawnych, doradztwa finansowego, a także na stopniowe, bezstresowe wdrożenie się w pracę doradcy, dzięki stażowi w oddziałach Home Brokera. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem i są otwarci na propozycje tematów ze strony studentów. Wykładowcy to młodzi ludzie, którzy z pasją angażują się w swoją pracę i potrafią tą pasją zarazić. Miła atmosfera, zajęcia prowadzone w formie dialogu z uczestnikami, sporo ćwiczeń praktycznych to atuty tych studiów. Nie grozi Wam nuda! Nawet jeśli omawiane są skomplikowane zagadnienia podatkowe, wyceny nieruchomości, finansowania zakupu nieruchomości, księgi wieczyste itd., zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, a zdobyta wiedza testowana jest poprzez rozwiązywanie zadań czy analizę przypadków.
Nawet jeśli potem nie zwiążecie swojej przyszłości zawodowej z rynkiem nieruchomości, niewątpliwie uznacie zdobytą wiedzę za przydatną w życiu codziennym. Warto też wspomnieć o warsztatach prowadzonych przez firmę Hays, dzięki którym lepiej się poznaliśmy jako grupa, staliśmy się bardziej otwarci na siebie nawzajem i dowiedzieliśmy się czegoś nowego o sobie samych. Jak efektywnie zarządzać czasem, jak konstruować interesującą dla słuchaczy wypowiedź, jak uczyć się dobrych nawyków, np. systematyczności w działaniu - to przykłady podejmowanych tematów. Oczywiście, czy wykorzystamy to w życiu prywatnym i zawodowym, to zależy od nas samych...
Zajęcia prowadzone przez firmę Hays stanowiły - moim zdaniem - cenne uzupełnienie treści studiów. Polecam ten kierunek i Uczelnię Łazarskiego, bo naprawdę warto!


Karolina Goździewska

studentka kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Studia są doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką zarządzania oświatą. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w sposób umożliwiający łatwe i szybkie przyswajanie wiedzy oraz poszerzenie jej o nowe doświadczenia wynikające z praktycznego podejścia kadry do poruszanych zagadnień. Zdobyta wiedza znacząco ułatwia spełnianie się w pracy oraz stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.

Marcin Żak

Prawnik Home Broker, prowadzący zajęcia na kierunku Doradca. ds. nieruchomości:

Wiadomości na temat rynku nieruchomości, aspektów prawnych i otoczenia biznesowego oraz finansowego z nim związanego, pozwolą naszym słuchaczom zarówno świadomie doradzać innym, jak i dokonywać trafnych wyborów inwestycyjnych w przyszłości. Nie można przecenić wartości wskazówek i wniosków praktyków rynku, osób które z tą dziedziną związały swoją karierę zawodową. Pamiętajmy, że nieruchomości stanowią kapitał pewny, niezmienny i nieprzemijający. W tej czy innej formie, są towarem zawsze tak pożądanym jak i potrzebnym. Z tego powodu wiedza, która stanie się Państwa udziałem może być podstawą nie tylko kariery, ale też własnego, finansowego sukcesu.

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów "Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"

Studia podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" oraz "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" umożliwiają uzyskanie od Ministra Infrastruktury licencji Zarządcy Nieruchomości lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Studia te są prowadzone w ramach Akademii Rynku Nieruchomości, którą swym patronatem objęła Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie.

Agnieszka Karłowicz

absolwentka I edycji studiów "Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe"

Studia były fantastycznym doświadczeniem a nabyta wiedza pozwoliła mi wykorzystać wiele zagadnień w obecnej pracy a także życiu. Wykładowcy umiejętnie i profesjonalnie przekazali nam kwestie zawarte w tematyce zająć. Dzięki zdobytym tu umiejętnościom zyskałam inne spojrzenie na otaczających mnie ludzi oraz ich problemy, co pozwala mi bardziej świadomie odbierać otaczającą mnie społeczność.

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje biznesowe” oraz "Mediacje rodzinne i karne",  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

Andrzej Niemczyk

menadżer, trener biznesu i trener trenerów

Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstw na rynku jest posiadanie fachowej kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach kierowania. W Polsce nadal wielu menedżerów działa intuicyjnie i nie korzysta z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne, znane i uznane. Te luki kompetencyjne mogą uzupełnić wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie, dlatego są oni obecnie poszukiwani, ale też skrupulatnie weryfikowani przez usługobiorców. Studia prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego przygotowują do kompetentnego wykonywania zawodów coacha i trenera biznesu.Agnieszka Mrozińska - Jaszczuk

uczestniczka VII edycji Studiów podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych, mgr sztuki, aktorka i wokalistka Teatru Muzycznego Roma, zajmuje się również dubbingiem.

Produkcja filmowa to dla mnie kolejne doświadczenie związane z branżą aktorską. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wybitnych producentów, scenarzystów, aktorów, którzy w ciekawy sposób przekazują wiedzę opartą na własnych doświadczeniach, tak przydatną w pracy przy produkcjach filmowych i telewizyjnych! Polecam ten kierunek wszystkim przyszłym producentom.

mgr inż. Michał Ćwil

Kierownik studiów Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE

Cenną umiejętnością każdego managera w sektorze energetyki odnawialnej jest posiadanie nie tylko informacji o technicznych aspektach funkcjonowania danego źródła, ale także znajomość obecnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych rynku. Dobre przygotowanie poparte metodyką Project Management i znajomość realiów polskiego rynku pozwoli na sprawne przeprowadzenie studium wykonalności dla każdej planowanej do budowy jednostki wytwórczej wykorzystującej źródła odnawialne. Te i inne korzyści oferują studia podyplomowe "Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE" Uczelni Łazarskiego.

dr Przemysław Szustakiewicz

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy...

Joanna Tomaszewska

Studia podyplomowe są skierowane do przyszłych adeptów zawodu rzeczoznawcy majątkowego....

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja